Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Speciální Medicínská Technologie, s.r.o., se sídlem: Zbraslavská 1113, 252 42 Jesenice, IČO:273132841, (dále jen SMT) jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů SMT.

SMT zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
SMT zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a GDPR, přičemž tyto osobní údaje SMT shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu stanovenou obecně právním předpisem, pokud příslušný právní předpis uchování vyžaduje i pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností SMT:

  • plnění smlouvy a poskytování služeb
  • zajištění provozních činností
  • účetní a daňové účely
  • vymáhání pohledávek
  • splnění právní povinnosti
  • přímý marketing (informační a produktové kampaně)
  • vedení zákaznické evidence

Rozsah zpracování osobních údajů společností SMT
SMT zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, příp. IČO, DIČ
adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa
další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu, informace získané na základě odečtu měřicích zařízení, provozní a lokalizační údaje, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona

Zdroje osobních údajů:
SMT získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.
SMT vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a SMT a také významně zefektivní poskytování služeb.
SMT dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.
SMT za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, může monitorovat a zaznamenávat komunikaci se subjekty údajů (především telefonické hovory na zákaznické linky). Subjekt údajů je o této skutečnosti předem informován a je oprávněn tento postup odmítnout.

Zpracovatelé a příjemci:
SMT zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je
společností technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ a GDPR. Stejné zabezpečení vyžaduje SMT i od zpracovatelů osobních údajů.
SMT informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
SMT poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.
Subjekt údajů má právo kdykoliv požádat SMT, aby jeho osobní údaje vymazal – má právo být zapomenut.
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že SMT provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

  • požádat SMT nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
  • požadovat, aby SMT nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. SMT vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaši spokojenost zjišťujeme průběžně prostřednictvím e-mailových dotazníků. Tyto dotazníky vám zasíláme, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas, na což máte právo.
Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, máte právo obrátit se stížností na Společnost či Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) kontrolní a dozorový úřad dle GDPR v ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.
Speciální Medicínská Technologie, s.r.o.